บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

Web Application Expert ตัวอย่างผลงาน บางส่วน

ระบบจัดการเอกสารและขั้นตอนการทำงาน (Document Management and Workflow)

ทีมมีประสบการณ์ในการเป็น Team Lead และร่วมทำ Document Management and Workflow ในโครงการพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท ซวันนา เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นระบบบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์ สำหรับลูกค้าของสถาบันสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (service portal) ผ่าน web browser และรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันในการให้บริการต่างๆ (back office process management) ซึ่งความมุ่งหวังของการพัฒนาระบบบริการออนไลน์นี้เพื่อจะให้ระบบบริการออนไลน์นี้มีลักษณะเป็น platform สำหรับงานบริการต่างๆ ของสทน. ทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่เดิม และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่ในอนาคต ลูกค้าของสถาบันจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อขอใบเสนอราคา สั่งงานบริการ ติดตามสถานะของงาน แจ้งการชำระค่าบริการและรับผลรายงานต่างๆ จากสถาบันได้อย่างครบวงจร

ระบบบัญชีและ ERP สำหรับธุรกิจนายหน้าค้าประกัน

ทีมมีประสบการณ์ในการรับงานโดยตรง และเป็น Team Lead ในการจัดทำระบบ Software บัญชีให้แก่ บริษัทนายหน้าค้าประกันวินาศภัย Easy Insure Broker โดยระบบฯ สามารถบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญอื่นๆ เพื่อบันทึกไปยัง สมุดรายวันทั่วไป (General journal), สมุดบัญชีแยกประเภท (GL), งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบทดลอง และการปิดรอบบัญชี ตามลำดับ โปรแกรมที่จัดทำ สามารถบันทึกบัญชีอัตโนมัติจาก Transection ที่กรอก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าตกลงซื้อประกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบันทึกข้อมูลการขายแล้ว ระบบจะบัญทึกบัญชีลูกหนี้ ให้อัตโนมัติ เป็นต้น

ตัวอย่างผลงาน อื่นๆ

ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบของ บริษัทฯ, ผู้บริหาร และทีมงาน จากระยะเวลาทำงานมากกว่า 10 ปี